ශ්‍රී ලංකා රියදුරු බලපත්‍ර විභාගය – Sri Lanka Driving License Exam

Driving license exam

ශ්‍රී ලංකා රියදුරු බලපත් විභාගයට අදාළ අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට දැන් ඔබට නොමිලේ අන්තර්ජාලයෙන්ම පිළිතුරු සැපයිය හැකිය. අනුමාන ප්‍රශ්න 200 කට අදික ප්‍රමාණයක් ඇති අතර ප්‍රශ්න පත්‍රය අවසානයේ ලකුණු සහ නිවැරදි පිළිතුරු දැන ගැනීමේ හැකියාව ඇති නිසා  විභාගය සමත් වීම ඉතා පහසු කරවයි.

You can now do Sri Lanka driving license question papers free online and test your knowledge and improve. There are 200 questions related to driving license exam and you can see your result and correct answers at the end of the paper.

මෙතනින් පිවිසෙන්න. Click Here 

(3) Comments

  • Apsara madhumal February 14, 2021 @ 2:06 am

    👍

  • Chiranga April 6, 2022 @ 2:07 pm

    🤣

  • M.s.M.sakib August 28, 2022 @ 7:03 am

    Bike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?